Játékszabályzat

1.A nyereményjáték neve, a játék Szervezőjének és Együttműködő partnereinek megnevezése

1.1. A játék szervezője a Huskup Hungary (a továbbiakban: „Szervező“ vagy „Huskup Hungary“ https://www.instagram.com/huskup.hungary/)
A játékban résztvevő együttműködő partnerek: MINDI -öko termékek https://www.instagram.com/mindizerowaste/, Lélekmelengető Gyertyák  https://www.instagram.com/lelekmelengetogyertyak/, Lizi Varrodája https://www.instagram.com/lizivarrodaja/)

1.2. A nyereményjáték neve “Ajándékdoboz Nyereményjáték” (a továbbiakban:

“Nyereményjáték”), amely a Szervező és az Együttműködő partnerek Instagram oldalain fut.

2.  Nyereményjátékban való részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek Magyarországi tartózkodási és/vagy állandó lakcímmel.

2.2 Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a MINDI -öko termékek, Lélekmelengető Gyertyák, Lizi Varrodája, Huskup, Instagram oldalaira kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia 

2.3. A résztvevők feladata kitenni 1 storyt, amiben bemutatják, ők milyen lépéseket tesznek a zerowaste felé és megjelölni a játékban résztvevő cégek instagram oldalait a storyn.

2.4. A nyereményjáték lezárásakor összesen 1 db nyertest sorsolunk a posztban megadott határidőig helyesen résztvevők közül. (az Instagramos játékosok közül összesen)

3. Játék időtartama, sorsolás, nyeremény

3.1. A nyereményjáték 2021. 05. 08-től kezdődik és 2021.05. 22. éjfélig tart
3.2. Sorsolás: május 23. 20:00 órakkor

3.3. Nyeremény:

4.A nyertesek kihirdetése és a díjak átadása

4.1.A nyereményjáték nyertese a nyereményjátékban az összes Instagramon részt vevő játékos közül sorsolással kerül kiválasztásra

4.2. A nyertes nevét a MINDI -öko termékek, Lélekmelengető Gyertyák, Lizi Varrodája, Huskup Instagram oldalain tesszük közzé legkésőbb a játék lezárását követő 24 órán belül.

4.3. A nyertest számítógépes sorsoló program segítségével fogjuk kiválasztani. majd a nyereményjátékban szereplő feltételek teljesülésének utólagos ellenőrzésével. A feltételek nem teljesülése esetén új nyertest sorsolunk addig, amíg a játék feltételek nem teljesülnek.

5. Nyertes értesítése és nyeremény kézbesítése

5.1. A Szervező a nyertessel személyes üzenettel lép vele kapcsolatba és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. 

5.2. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 5 munkanapon belül,, a nyertes nem jogosult a nyereményre, a Szervező saját felelősségére új nyertest sorsol és a Szervező is hirdeti meg a https://www.instagram.com/huskup.hungary/ oldalon a nyertest amíg a játék feltételei nem teljesülnek.

5.3. A nyertes nem jogosult a nyeremény átadására egy másik személy részére; ez azonban nem korlátozza azon jogát, mely szerint a nyereményt elajándékozhatja másik személynek, miután átvette a nyereményét.

5.4. A szállítás költségeit a Szervező (továbbiakban: Huskup) vállalja magára. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
5.5. A feltételek nem teljesülése esetén a Szervező saját felelősségére új nyertest sorsolni, amíg a játék feltételei nem teljesülnek.

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.Adatkezelés és adatvédelem

7.1. Tájékoztatás

7.2. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos önként megadja a Szervezőnek hozzájárulását a nyereményjáték során a Szervezőnek átadott személyes adatainak feldolgozásához, valamint a nyeremények esetleges odaítélésével kapcsolatban, a nyereményjátékban való részvétel céljából, annak értékelése és a nyeremény átadása céljából.

7.3. A játékosnak joga van a Szervezőtől hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz, a személyes adatok módosításához, törléséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok továbbításának jogához.

7.4. A Játék résztvevőinek adatait a Huskup és együttműködő partnerek a 7.2. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel

8.Kizárás

8.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik:

  • a játékban részt vevők nyerési esélyeiket megtévesztő magatartást mutatnak
  • hozzászólása, viselkedése nyilvánvalóan nincsenek összefüggésben a nyereményjátékkal
  • ellentmondanak ezen szabályoknak és / vagy a Magyarországon hatályos általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak,

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervezőnek joga van ellenőrizni a nyereményjátékban való részvétel feltételeit és vita esetén elbírálni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a 8.1 pontban foglalt cselekmények észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A szabályzat megsértése esetén nem adja át számára a nyereményt és új nyertest sorsol a Szervező, aminek eredménye kizárólag a Huskup (továbbiakban: Szervező) Instagram oldalán lesz meghirdetve és kizárólag a Szervező veszi fel a kapcsolatot a nyertessel.

9.Egyéb rendelkezések

9.1. A Szervező fenntartja a jogot,kártérítés nélkül, a részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, elhalasztására, visszavonására vagy megszüntetésére illetve a játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére a nyereményjáték teljes időtartama alatt úgy, hogy a változásokat a Szervező a  https://www.huskup.hu/ weboldalon közzéteszi és ezt az együttműködő partnerek is megosztják a saját Instagram oldalaikon. Bármilyen reklamációról vagy panaszról végérvényesen a Szervező dönt. 

9.2. Az Instagram a játékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, továbbá nem áll vele kapcsolatban, mentesítve vannak minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

9.3. Az instagramnak nincs semmilyen kötelezettsége a játékossal szemben.

9.4. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

9.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.